НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КАФЕДРИ ЛОГІСТИКИ

 

Освітньо-професійна программа

ГЛОБАЛЬНА ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ

1. Профіль освітньо-професійної програми

Розділ 1. Загальна інформація

1.1. Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу Національний авіаційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра логістики
1.2. Ступінь вищої освіти та назва освітньої кваліфікації мовою оригіналу Магістр менеджменту
1.3. Офіційна назва освітньо професійної програми Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання
1.4. Тип диплому та обсяг освітньо професійної програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяців.
1.5. Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію серія УД № 11006749 Рішення Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р протокол № 133 (наказ МОН України від 08.01.2019 року № 13)
1.6. Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF–LLL - 7 рівень / магістр
1.7. Передумови Наявність ступеня бакалавра
1.8. Мова(и) викладання Українська
1.9. Термін дії освітньо-професійної програми 01.07.2024 р.
1.10 Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо професійної програми Сайт НАУ http://nau.edu.ua/, http://logistic.iclick.in.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Поглиблення професійної підготовки менеджерів з логістики та управління ланцюгами постачання з орієнтацією на ідентифікацію та вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері результативного та ефективного управління глобальними ланцюгами постачання товарів в умовах спрощення процедур міжнародної торгівлі.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1 Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
3.2. Орієнтація освітньо професійної програми Освітньо-професійна.
3.3. Основний фокус освітньо професійної програми та спеціалізації

Загальна вища освіта у галузі знань «Управління та адміністрування» з поглибленою спеціальною підготовкою в сфері управління глобальною логістикою для підприємств різних галузей економіки та управління міжнародними ланцюгами постачання з використанням рекомендацій ООН щодо спрощення процедур торгівлі.

3.4. Особливості освітньо професійної програми

Програма орієнтована на підготовку інтегральних менеджерів і керівників логістичних підрозділів підприємств різних форм власності та галузей економіки, а також координаторів ланцюгів постачання. Передбачає глибоку практичну підготовку, проведення наукових досліджень на мікро – і/або макрорівнях, вільне володіння іноземною мовою з можливістю навчання англійською мовою, а також стажування за кордоном. Відмінність програми від інших – формування професійних компетенцій за міжнародними стандартами (Ради професіоналів з управління ланцюгами постачання (CSCMP), Європейської логістичної асоціації (ELA, ФІАТА) з можливістю отримання відповідних професійних сертифікатів. Більшість магістерських курсів є авторськими і мають проінноваційний характер.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1. Придатність до працевлаштування

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (група Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»). Первинні посади за ДКП: менеджер (управитель) з логістики (код 1475.4), менеджер (управитель) з постачання (код 75.4), менеджер (управитель) зі збуту (код 75.4), менеджер (управитель) в оптовій торгівлі (код 1452), менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами (код 1453), начальник
(завідувач) відділу (служби) логістики, консультант. Споріднені первинні посади: заступник директора департаменту - начальник відділу, консультант із зовнішньоекономічних питань, керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

4.2. Подальше навчання

Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1. Викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем і кейсів, виконання проектів, дослідницькі практичні роботи, підготовка кваліфікаційної роботи.

5.2. Оцінювання

Усні та письмові екзамени, курсові роботи (проекти), есе, презентації, ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання, участь у наукових товариствах, практика і стажування на підприємствах, захист кваліфікаційної роботи.

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1. Інтегральні компетентності

ІК1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління логістичними ланцюгами/мережами, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

6.2. Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність проведення досліджень з використанням сучасних управлінських інструментів та технологій на відповідному рівні.

ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

ЗК3. Навички використання інформаційно комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень.

ЗК4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

ЗК6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї та управлінські рішення.

ЗК7. Здатність до абстрактного та прагматичного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між явищами та бізнес-процесами.

ЗК8. Здатність до усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, дотримання загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах

ЗК9. Вміння організовувати ефективну роботу міжкультурних та міжнаціональних проектних команд.

6.3. Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструменти менеджменту й логістики, у тому числі в управлінні глобальними ланцюгами постачання з урахуванням галузевої специфіки.

ФК2. Визначати зовнішні і внутрішні фактори впливу, встановлювати критерії, за якими організація визначає напрямки розвитку ланцюгів постачання, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

ФК3. Здатність до саморозвитку і комплексного багаторівневого вирішення проблем, формування критичного і системного мислення, прагматичність і клієнтоорієнтованість в розробці управлінських рішень

ФК4. Здатність до ефективного використання і розвитку людських ресурсів, підвищення продуктивності праці, визначення ключових показників ефективності та мотивації персоналу.

ФК5. Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління регіональними та глобальними ланцюгами постачання з використанням цифрових технологій.

ФК6. Навички формування та демонстрації лідерських якостей, обміну знаннями та технологіями для підвищення споживчої цінності товарів.

ФК7. Здатність аналізувати інформацію, проектувати ланцюги постачання та оптимізувати бізнес-процеси для синхронізації попиту і пропозиції, максимізації доданої цінності товарів

ФК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом та вирішення конфліктів між учасниками глобальних ланцюгів постачання.

ФК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми в організації та функціонуванні ланцюгів постачання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

ФК10. Здатність до управління змінами залежно від динаміки результативності та ефективності функціонування ланцюгів постачання, умов зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної торгівлі.

ФК11. Здатність до інтегрованого планування логістичних процесів та бізнес-процесів в ланцюгах постачання з урахуванням трендів розвитку глобальної економіки та міжнародної торгівлі, у тому числі електронної комерції.

ФК12. Вміння розробляти стратегії розвитку ланцюгів постачання, співставляти їх із бізнес стратегіями підприємств, галузевими пріоритетами і програмами розвитку.

ФК13. Вміння проводити маркетингові дослідження і бенчмаркінг глобальних ланцюгів постачання, визначати оптимальні рівні клієнтського сервісу та управляти партнерськими взаємовідносинами з клієнтами.

ФК14. Вміння моделювати та оптимізувати ключові транспортно-логістичні та виробничо торгівельні бізнес-процеси з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних систем та програмного забезпечення.

ФК15. Вміння проводити фінансовий аналіз глобальних ланцюгів постачання, використовувати методи обліку, аналізу та зменшення логістичних витрат , інструменти управління ефективністю ланцюгів постачання.

ФК16. Вміння виявляти джерела втрат та резерви підвищення ефективності бізнес-процесів в глобальних ланцюгах постачання.

ФК17. Вміння виявляти ризики в ланцюгах постачання, приймати рішення щодо їх запобігання та забезпечувати безпеку глобальних ланцюгів постачання.

ФК18. Вміння використовувати методологію та інструменти управління реверсивними потоками та ланцюгами замкнутого циклу.

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1. Програмні результати навчання

ПРН1. Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління ланцюгами постачання.

ПРН2. Встановлювати зв’язки між ланками ланцюгів управління та бізнес-партнерами організації.

ПРН3. Застосовувати навички обґрунтування та
управління проектами, генерування інновацій та
їх ефективного впровадження.

ПРН4. Планувати попит і пропозицію, закупівлі,
виробництво і збут товарів, функціонування
ланцюгів постачання в стратегічному та
тактичному розрізах.

ПРН5. Організовувати та здійснювати
комунікації з представниками різних професійних
груп та в міжнародному контексті.

ПРН6. Практикувати використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій в
управлінні ланцюгами постачання.

ПРН7. Аргументувати власну точку зору в
дискусії на основі етичних міркувань, соціально
відповідально.

ПРН8. Демонструвати вміння взаємодіяти з
людьми та впливати на їх поведінку.

ПРН9. Виявляти здатність до саморозвитку,
навчання впродовж всього життя та ефективного
само менеджменту.

ПРН10. Вміти аналізувати й структурувати проблеми в організації та функціонуванні ланцюгів постачання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

ПРН11. Вміти управляти змінами в ланцюгах постачання, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне , фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості.

ПРН12. Підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду зі закордонними партнерами державною та іноземними мовами.

ПРН13. Демонструвати поглибленні знання та вміння з методології дослідження економіки, менеджменту, маркетингу, логістики та управління ланцюгами постачання.

ПРН14. Вміти здійснювати ідентифікацію проблем в ланцюгах постачання та обґрунтовувати методи їх вирішення.

ПРН15. Вміти визначати стратегію управління ланцюгами постачання з урахуванням глобальних економічних процесів.

ПРН16. Демонструвати поглибленні знання та навички з управління глобальними ланцюгами постачання, змінами бізнес-процесів, при здійсненні їх інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

ПРН17. Вміти обирати стратегічних партнерів
для формування досконалих ланцюгів постачання.

ПРН18. Вміти виявляти ризики в управлінні ланцюгами постачання, приймати рішення щодо їх запобігання та забезпечувати безпеку глобальних ланцюгів постачання.

ПРН19. Вміти використовувати методологію управління реверсивними потоками та ланцюгами постачання замкнутого циклу.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1. Кадрове забезпечення

Виключно спеціалісти вищої категорії: докторинаук, професори та к.е.н, к.т.н. та к.ф-м.н., доценти

8.2. Матеріально-технічне
забезпечення

Відповідна навчальна лабораторія: «Логістика та управління ланцюгами постачання»; аудиторії з використанням спеціального обладнання та мультимедіа.

8.3 Інформаційне та навчально
методичне забезпечення

Забезпечення навчальною та навчально методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Науково-технічної бібліотеки НАУ.
Фахові періодичні видання професійного спрямування. Впровадження електронного каталогу та можливість роботи з електронними підручниками. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютерізований тестовий контроль якості знань тощо. Підключення до мережі INTERNET. Відповідне інформаційне та навчально-методичне забезпечення розташоване на кафедральному сервері, http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10373

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1. Національна кредитна
мобільність

Реалізується між Національним авіаційним університетом та іншими закладами вищої освіти України

9.2. Міжнародна кредитна
мобільність

У рамках програми подвійного диплому з Белостоцьким технічним університетом (Польща). Стажування за кордоном в рамках програми мобільності Erasmus+.

9.3. Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

Створено умови для навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

Код н/д

Компоненти освітньо професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів Форма підсумкового контролю

1

2 3 4

Обов’язкові компоненти ОПП

ОК1.

Управління конфліктами

4,0 Диференційований залік
ОК2.

Методологія і організація наукових досліджень в логістиці

4,0 Диференційований залік
ОКЗ.

Глобальна економіка

4,5 Екзамен
ОК4.

Стратегічне управління ланцюгами постачання

6,5 Екзамен
ОК5.

Проектування ланцюгів постачання

4,5 Екзамен
ОК6.

Планування і функціонування ланцюгів постачання

4,0 Екзамен
ОК7.

Бізнес-аналіз і обробка даних

4,0 Диференційований залік
ОК8.

Управління партнерськими відносинами в ланцюгах постачання

4,0 Екзамен
ОК9.

Виробнича практика

9,0 Диференційований залік
ОК10.

Переддипломна практика

3,0 Диференційований залік
ОК11.

Кваліфікаційна робота

19,5

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67,0

1

2 3 4

Вибіркові компоненти ОПП

Вибірковий блок 1

ВБ 1.1.

Ділова іноземна мова (спецкурс)

4,0 Диференційований залік
ВБ 1.2.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,0 Диференційований залік
ВБ 1.3.

Іноземна мова в логістиці

4,0 Диференційований залік

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Управління результативністю ланцюгів постачання

3,0 Диференційований залік
ВБ 2.2.

Імітаційне моделювання ланцюгів постачання

3,0 Диференційований залік
ВБ 2.3.

Цифрові технологій в управлінні ланцюгами постачання

3,0 Диференційований залік

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1.

Міжнародні закупівлі

4,0 Диференційований залік
ВБ 3.2.

Міжнародні логістичні мережі

4,0 Диференційований залік
ВБ 3.3.

Ощадні ланцюги постачання

4,0 Диференційований залік

Вибірковий блок 4

ВБ 4.1.

Управління змінами

3,0 Екзамен
ВБ 4.2.

Управління інноваціями

3,0 Екзамен
ВБ 4.3.

Трансфер інновацій в ланцюгах постачання

3,0 Екзамен

Вибірковий блок 5

ВБ 5.1.

Управління ризиками в ланцюгах постачання

5,0 Екзамен
ВБ 5.2.

Безпека ланцюгів постачання

5,0 Екзамен
ВБ 5.3.

Аудит ланцюгів постачання

5,0 Екзамен

Вибірковий блок 6

ВБ 6.1.

Реверсивна логістика

4,0 Екзамен
ВБ 6.2.

Управління реверсивними потоками

4,0 Екзамен
ВБ 6.3.

Логістика рециклінгу

4,0 Екзамен

Загальний обсяг вибіркових компонент

23,0

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

90,0

  

Освітньо-професійна программа

ЛОГІСТИКА

1. Профіль освітньо-професійної програми

Розділ 1. Загальна інформація

1.1. Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу Національний авіаційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра логістики
1.2. Ступінь вищої освіти та назва освітньої кваліфікації мовою оригіналу Магістр менеджменту
1.3. Офіційна назва освітньо професійної програми Логістика
1.4. Тип диплому та обсяг освітньо професійної програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяців.
1.5. Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію серія УД № 11006749 Рішення Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р протокол № 133 (наказ МОН України від 08.01.2019 року № 13)
1.6. Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF–LLL - 7 рівень / магістр
1.7. Передумови Наявність ступеня бакалавра
1.8. Мова(и) викладання Українська
1.9. Термін дії освітньо-професійної програми 01.07.2024 р.
1.10 Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо професійної програми Сайт НАУ http://nau.edu.ua/, http://logistic.iclick.in.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Поглиблення професійної підготовки менеджерів з логістики та управління ланцюгами постачання з орієнтацією на ідентифікацію та вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері результативного та ефективного управління глобальними ланцюгами постачання товарів в умовах спрощення процедур міжнародної торгівлі.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1 Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
3.2. Орієнтація освітньо професійної програми Освітньо-професійна.
3.3. Основний фокус освітньо професійної програми та спеціалізації

Загальна вища освіта у галузі знань «Управління та адміністрування» з поглибленою спеціальною підготовкою в сфері управління глобальною логістикою для підприємств різних галузей економіки та управління міжнародними ланцюгами постачання з використанням рекомендацій ООН щодо спрощення процедур торгівлі.

3.4. Особливості освітньо професійної програми

Програма орієнтована на підготовку інтегральних менеджерів і керівників логістичних підрозділів підприємств різних форм власності та галузей економіки, а також координаторів ланцюгів постачання. Передбачає глибоку практичну підготовку, проведення наукових досліджень на мікро – і/або макрорівнях, вільне володіння іноземною мовою з можливістю навчання англійською мовою, а також стажування за кордоном. Відмінність програми від інших – формування професійних компетенцій за міжнародними стандартами (Ради професіоналів з управління ланцюгами постачання (CSCMP), Європейської логістичної асоціації (ELA, ФІАТА) з можливістю отримання відповідних професійних сертифікатів. Більшість магістерських курсів є авторськими і мають проінноваційний характер.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1. Придатність до працевлаштування

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (група Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»). Первинні посади за ДКП: менеджер (управитель) з логістики (код 1475.4), менеджер (управитель) з постачання (код 75.4), менеджер (управитель) зі збуту (код 75.4), менеджер (управитель) в оптовій торгівлі (код 1452), менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами (код 1453), начальник
(завідувач) відділу (служби) логістики, консультант. Споріднені первинні посади: заступник директора департаменту - начальник відділу, консультант із зовнішньоекономічних питань, керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

4.2. Подальше навчання

Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1. Викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем і кейсів, виконання проектів, дослідницькі практичні роботи, підготовка кваліфікаційної роботи.

5.2. Оцінювання

Усні та письмові екзамени, курсові роботи (проекти), есе, презентації, ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання, участь у наукових товариствах, практика і стажування на підприємствах, захист кваліфікаційної роботи.

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1. Інтегральні компетентності

ІК1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління логістичними ланцюгами/мережами, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

6.2. Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність проведення досліджень з використанням сучасних управлінських інструментів та технологій на відповідному рівні.

ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

ЗК3. Навички використання інформаційно комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень.

ЗК4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

ЗК6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї та управлінські рішення.

ЗК7. Здатність до абстрактного та прагматичного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між явищами та бізнес-процесами.

ЗК8. Здатність до усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, дотримання загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах

ЗК9. Вміння організовувати ефективну роботу міжкультурних та міжнаціональних проектних команд.

6.3. Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструменти менеджменту й логістики, у тому числі в управлінні глобальними ланцюгами постачання з урахуванням галузевої специфіки.

ФК2. Визначати зовнішні і внутрішні фактори впливу, встановлювати критерії, за якими організація визначає напрямки розвитку ланцюгів постачання, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

ФК3. Здатність до саморозвитку і комплексного багаторівневого вирішення проблем, формування критичного і системного мислення, прагматичність і клієнтоорієнтованість в розробці управлінських рішень

ФК4. Здатність до ефективного використання і розвитку людських ресурсів, підвищення продуктивності праці, визначення ключових показників ефективності та мотивації персоналу.

ФК5. Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління регіональними та глобальними ланцюгами постачання з використанням цифрових технологій.

ФК6. Навички формування та демонстрації лідерських якостей, обміну знаннями та технологіями для підвищення споживчої цінності товарів.

ФК7. Здатність аналізувати інформацію, проектувати ланцюги постачання та оптимізувати бізнес-процеси для синхронізації попиту і пропозиції, максимізації доданої цінності товарів

ФК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом та вирішення конфліктів між учасниками глобальних ланцюгів постачання.

ФК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми в організації та функціонуванні ланцюгів постачання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

ФК10. Здатність до управління змінами залежно від динаміки результативності та ефективності функціонування ланцюгів постачання, умов зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної торгівлі.

ФК11. Здатність до інтегрованого планування логістичних процесів та бізнес-процесів в ланцюгах постачання з урахуванням трендів розвитку глобальної економіки та міжнародної торгівлі, у тому числі електронної комерції.

ФК12. Вміння розробляти стратегії розвитку ланцюгів постачання, співставляти їх із бізнес стратегіями підприємств, галузевими пріоритетами і програмами розвитку.

ФК13. Вміння проводити маркетингові дослідження і бенчмаркінг глобальних ланцюгів постачання, визначати оптимальні рівні клієнтського сервісу та управляти партнерськими взаємовідносинами з клієнтами.

ФК14. Вміння моделювати та оптимізувати ключові транспортно-логістичні та виробничо торгівельні бізнес-процеси з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних систем та програмного забезпечення.

ФК15. Вміння проводити фінансовий аналіз глобальних ланцюгів постачання, використовувати методи обліку, аналізу та зменшення логістичних витрат , інструменти управління ефективністю ланцюгів постачання.

ФК16. Вміння виявляти джерела втрат та резерви підвищення ефективності бізнес-процесів в глобальних ланцюгах постачання.

ФК17. Вміння виявляти ризики в ланцюгах постачання, приймати рішення щодо їх запобігання та забезпечувати безпеку глобальних ланцюгів постачання.

ФК18. Вміння використовувати методологію та інструменти управління реверсивними потоками та ланцюгами замкнутого циклу.

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1. Програмні результати навчання

ПРН1. Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління ланцюгами постачання.

ПРН2. Встановлювати зв’язки між ланками ланцюгів управління та бізнес-партнерами організації.

ПРН3. Застосовувати навички обґрунтування та
управління проектами, генерування інновацій та
їх ефективного впровадження.

ПРН4. Планувати попит і пропозицію, закупівлі,
виробництво і збут товарів, функціонування
ланцюгів постачання в стратегічному та
тактичному розрізах.

ПРН5. Організовувати та здійснювати
комунікації з представниками різних професійних
груп та в міжнародному контексті.

ПРН6. Практикувати використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій в
управлінні ланцюгами постачання.

ПРН7. Аргументувати власну точку зору в
дискусії на основі етичних міркувань, соціально
відповідально.

ПРН8. Демонструвати вміння взаємодіяти з
людьми та впливати на їх поведінку.

ПРН9. Виявляти здатність до саморозвитку,
навчання впродовж всього життя та ефективного
само менеджменту.

ПРН10. Вміти аналізувати й структурувати проблеми в організації та функціонуванні ланцюгів постачання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

ПРН11. Вміти управляти змінами в ланцюгах постачання, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне , фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості.

ПРН12. Підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду зі закордонними партнерами державною та іноземними мовами.

ПРН13. Демонструвати поглибленні знання та вміння з методології дослідження економіки, менеджменту, маркетингу, логістики та управління ланцюгами постачання.

ПРН14. Вміти здійснювати ідентифікацію проблем в ланцюгах постачання та обґрунтовувати методи їх вирішення.

ПРН15. Вміти визначати стратегію управління ланцюгами постачання з урахуванням глобальних економічних процесів.

ПРН16. Демонструвати поглибленні знання та навички з управління глобальними ланцюгами постачання, змінами бізнес-процесів, при здійсненні їх інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

ПРН17. Вміти обирати стратегічних партнерів
для формування досконалих ланцюгів постачання.

ПРН18. Вміти виявляти ризики в управлінні ланцюгами постачання, приймати рішення щодо їх запобігання та забезпечувати безпеку глобальних ланцюгів постачання.

ПРН19. Вміти використовувати методологію управління реверсивними потоками та ланцюгами постачання замкнутого циклу.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1. Кадрове забезпечення

Виключно спеціалісти вищої категорії: докторинаук, професори та к.е.н, к.т.н. та к.ф-м.н., доценти

8.2. Матеріально-технічне
забезпечення

Відповідна навчальна лабораторія: «Логістика та управління ланцюгами постачання»; аудиторії з використанням спеціального обладнання та мультимедіа.

8.3 Інформаційне та навчально
методичне забезпечення

Забезпечення навчальною та навчально методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Науково-технічної бібліотеки НАУ.
Фахові періодичні видання професійного спрямування. Впровадження електронного каталогу та можливість роботи з електронними підручниками. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютерізований тестовий контроль якості знань тощо. Підключення до мережі INTERNET. Відповідне інформаційне та навчально-методичне забезпечення розташоване на кафедральному сервері, http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10373

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1. Національна кредитна
мобільність

Реалізується між Національним авіаційним університетом та іншими закладами вищої освіти України

9.2. Міжнародна кредитна
мобільність

У рамках програми подвійного диплому з Белостоцьким технічним університетом (Польща). Стажування за кордоном в рамках програми мобільності Erasmus+.

9.3. Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

Створено умови для навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

Код н/д

Компоненти освітньо професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів Форма підсумкового контролю

1

2 3 4

Обов’язкові компоненти ОПП

ОК1.

Управління конфліктами

4,0 Диференційований залік
ОК2.

Методологія і організація наукових досліджень в логістиці

4,0 Диференційований залік
ОКЗ.

Логістичний менеджмент

4,5 Екзамен
ОК4.

Проектування логістичних систем

6,5 Екзамен
ОК5.

Управління ланцюгами постачання

4,5 Екзамен
ОК6.

Фінансові потоки в логістичних системах

4,0 Екзамен
ОК7.

Інформаційні системи і технології в логістиці

4,0 Диференційований залік
ОК8.

Управління ризиками в логістиці

4,0 Екзамен
ОК9.

Виробнича практика

9,0 Диференційований залік
ОК10.

Переддипломна практика

3,0 Диференційований залік
ОК11.

Кваліфікаційна робота

19,5

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67,0

1

2 3 4

Вибіркові компоненти ОПП

Вибірковий блок 1

ВБ 1.1.

Ділова іноземна мова (спецкурс)

4,0 Диференційований залік
ВБ 1.2.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

4,0 Диференційований залік
ВБ 1.3.

Іноземна мова в логістиці

4,0 Диференційований залік

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Логістичний консалтинг

3,0 Диференційований залік
ВБ 2.2.

Логістичний аудит

3,0 Диференційований залік
ВБ 2.3.

Маркетинг логістичних послуг

3,0 Диференційований залік

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1.

Інноваційна логістика

4,0 Диференційований залік
ВБ 3.2.

Трансфер інновацій в логістичних системах

4,0 Диференційований залік
ВБ 3.3.

Управління знаннями в логістичних системах

4,0 Диференційований залік

Вибірковий блок 4

ВБ 4.1.

Стратегічне управління ланцюгами постачання

3,0 Екзамен
ВБ 4.2.

Міжнародна логістика

3,0 Екзамен
ВБ 4.3.

Аутсорсинг в ланцюгах поставок

3,0 Екзамен

Вибірковий блок 5

ВБ 5.1.

Імітаційне моделювання в логістиці

5,0 Екзамен
ВБ 5.2.

Логістичні бізнес-моделі авіаційних перевезень

5,0 Екзамен
ВБ 5.3.

Логістика на повітряному транспорті

5,0 Екзамен

Вибірковий блок 6

ВБ 6.1.

Планування попиту і управління запасами

4,0 Екзамен
ВБ 6.2.

Управління логістичними витратами

4,0 Екзамен
ВБ 6.3.

Функціонально-вартісна стратегія логістики

4,0 Екзамен

Загальний обсяг вибіркових компонент

23,0

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

90,0

Нас легко знайти

03058, Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

web: http://ftml.nau.edu.ua/

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…