Склад кафедри організації авіаційних перевезень

Юн Геннадій Миколайович

Посада – завідувач кафедри
Науковий ступінь – доктор технічних наук
Вчене звання – професор
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Досвід науково-педагогічної роботи:

голова спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій (спеціальність «Транспортні системи» 2010-2012 рр.)
керівництво виконанням наукових тем; розробка та удосконалення стандартів вищої освіти України, освітніх програм, навчальних планів за спеціальністю «Транспортні технології (авіаційний транспорт)»;підготовка ліцензійної та акредитаційної справ за спеціальністю
Сфера наукових інтересів: Застосування математичного моделювання в задачах оптимізації авіатранспортних систем і процесів.

Дисципліни, що викладаються:

«Системний аналіз»

 

 

 

Коновалюк Валентина Станіславівна
Посада – доцент

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання – доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досвід науково-педагогічної роботи:

1980–1992 рр. – науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці Національної академії наук України.

1984 р. –у Київському державному університеті ім. Т. Шевченка булла захищена дисертація «Суперпозиция процессов марковского  восстановления с зависимостью» за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

1992–2003рр.– головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України (Головного управління науки та Департаменту вищої освіти).

1992–2003рр.– за сумісництвом доцент Київської державної академії водного транспорту.

2003–2014рр.– доцент кафедри вищої математики

2015–т.ч. – доцент кафедри організації авіаційних перевезень.

Сфера наукових інтересів: Теорія ймовірностей, марківські процеси, теорія масового обслуговування

Дисципліни, що викладаються: Дослідження операцій на транспорті (українською та англійською мовами).

 

Valentyna S. Konovaliuk

Position: Associate Professor of the Department

Academic degree: PhD in Physics and Mathematics

Academic rank: Associate Professor

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scientific and pedagogical work experience:

1980-1992 - Researcher at the Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine.

1984 - defended the dissertation "Superposition of Markov Recovery Processes with Dependence" on the specialty 01.01.05 - Probability Theory and Mathematical Statistics at the T. Shevchenko National University of Kyiv.

1992-2003 - Chief Specialist of the Ministry of Education and Science of Ukraine (General Directorate of Science and Department of Higher Education).

1992-2003 - Associate Professor (part-time) at the Kiev State Academy of Water Transport.

2003-2014 - Associate Professor of the Higher Mathematics Department

2015 - present – Associate Professor of the Air Transportation Management Department.

Research interests: Probability theory, Markov processes, Queueing theory

Courses taught:

 Operations Research on Transport (in Ukrainian and English).

 

 

 

Дем’янчук Вільгельм Степанович

Посада – професор

Науковийступінь - доктор технічних наук 

Вчене звання - професор 

Досвід науково-педагогічної роботи:

1960-1965 – асистент кафедри  

1966-1967  – ст. викладач 

1968-1987 – доцент кафедри

1987-2000- завідувач кафедри аеронавігаційних систем

2000-2017 – начальник наукового центу Украерорух

2018 – професор кафедри організації авіаційних перевезень

Сфера наукових інтересів: Ефективність засобів та систем організації повітряного руху

Дисципліни, що викладаються:

Організація авіаційних перевезень.

Управління на транспорті

Геоінформаційні системи на транспорті

Автор понад 450 наукових праць.

 

Wilhelm S. Demyanchuk

Position: Professor of the Department

Academic degree: Doctor of Science (Engineering)

Academic rank: Professor

Scientific and pedagogical work experience:

1960-1965 - Assistant Lecturer of the Aeronautical Systems Department

1966-1967 - Senior Lecturer of the Aeronautical Systems Department

1968-1987 - Associate Professor of of the Aeronautical Systems Department

1987-2000 - Head of the Aeronautical Systems Department

2000-2017 - Head of Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise (UkSATSE) Scientific Center

 

 

 

 

 

Бабенко Андрій Євгенійович

Посада - доцент

Науковий ступінь – кандидат технічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досвід науково-педагогічної роботи:

2010 – т.ч. – науковий співробітник, науково-дослідна частина Національного авіаційного університету

2014 – 2015 – асистент кафедри організації авіаційних перевезень

2015 – т.ч. – доцент кафедри організації авіаційних перевезень.

Сфера наукових інтересів:

Моніторинг структурного стану складних систем в авіації, турбулентність, управління турбулентними потоками, експериментальна газогідродинаміка

Діагностування станів зовнішніх обводів літака під час польоту за їх тепловими полями

Дисципліни, що викладаються:

«Системи автоматичного проектування».

«Геоінформаційні системи на транспорті» (українською та англійською мовами).

 

Andrii E. Babenko

Position: Associate Professor of the Department

Academic degree: Ph.D. in Engineering

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scientific and pedagogical work experience:

2010 - present – Research Associate, Office of Scientific Research, the National Aviation University

2014 - 2015 - Assistant Lecturer of the Air Transportation Management Department

2015 - present - Associate Professor of the Air Transportation Management Department.

Research interests: Structural health monitoring (SHM) in aviation, turbulence, flow control, experimental fluid dynamics.

Courses taught:

Computer Aided Design Systems (in Ukrainian and English).

Geographic Information Systems on Transport (in English)

 

 

 

 

 

Борець Ірина Валеріївна
Посада - доцент
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сфера наукових інтересів: транспортно-експедиторська діяльність, організація вантажних перевезення Дисципліни, що викладаються:

«Авіаційні вантажні перевезення».
«Тарифи на повітряному транспорті».
«Транспортно-експедиторська діяльність».

 

Iryna V. Borets

Position: Associate Professor of the Department

Academic degree: Ph.D. in Pedagogy

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scientific and pedagogical work experience:

Research interests: Freight forwarding activity, Organizing of cargo transportation

Courses taught:

Air cargo transportation.

Tariffs on air transport.

Freight forwarding activity.

 

 

 

 

 

 

 

Іваннікова Вікторія Юріївна
Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат технічних наук
Вчене звання – доцент
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Досвід науково-педагогічної роботи

2007-2011 – аспірантура НАУ, спеціальність 05.22.01 – транспортні системи
2007-2011 – асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва, Інститут аеропортів, НАУ
2011- 2012  – асистент кафедри організації авіаційних перевезень,  Інститут економіки та менеджменту, НАУ

Березень 2012 – теперішній час – доцент кафедри організації авіаційних перевезень, Факультет транспорту, менеджменту та логiстики, НАУ

Сфера наукових інтересів: Оптимізація розподілу засобів механізації та вантажів при виконанні завантажувально-розвантажувальних процесів у вантажних комплексах аеропортів, інформаційна безпека авіапідприємств.

Дисципліни, що викладає:
Авіаційні вантажні перевезення.
Перевезення спеціальних вантажів.

 

 

Victoria Yu. Ivannikova

Position: Associate Professor of the Department

Academic degree: Ph.D. in Engineering

Academic rank: Associate Professor

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scientific and pedagogical work experience:

2007-2011 - PhD student, NAU, specialty: 05.22.01 "Transport systems"

2007-2011 - Assistant Lecturer of the Department of Computer Technologies of Construction, Institute of Airports, NAU

2011-2012 - Assistant Lecturer of the Air Transportation Management Department, Institute of Economics and Management, NAU

March 2012 - present - Associate Professor of the Air Transportation Management Department, Faculty of Transport, Management and Logistics, NAU

Research interests:

Optimization of mechanization and cargo means distribution in the loading and unloading process performing in cargo terminals of airports, Information security of airlines.

Courses taught:

Air cargo transportation.

Special cargo transportation.

 

 

 

 

 

 

Дерев’янко Тамара Антонівна

Посада –  доцент

Науковий ступінь – кандидат економічних наук (економіка та управління підприємствами)

Вчене звання – доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досвід науково-педагогічної роботи   25 років

Сфера наукових інтересів:

Регулювання економіки та економічних відносин, ризик-менеджмент, управління проектами, системи оцінки діяльності підприємств: грейдова система оцінки посад, KPI 

Дисципліни, що викладаються: Авіаційне страхування.

Основи ергономіки. Державне регулювання в транспортній галузі.

 

Tamara A. Derevyanko

Position: Associate Professor of the Department

Academic degree: Ph.D. in Economics (Economics and Enterprise Management)

Academic rank: Associate Professor

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

The experience of scientific and pedagogical work is 25 years

Research interests:

Regulation of economics and economic relations, risk management, project management, enterprise appraisal systems, Job evaluation / grading system, KPI.

Courses taught:

Aviation Insurance.

Basics of ergonomics.

State regulation in the transport sector.

 

 

 

 

 

 

Передерій Надія Миколаївна

Посада –  старший викладач

Науковий ступінь – кандидат економічних наук (08.00.04 – економіка та управління підприємствами, (за видами економічної діяльності)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досвід науково-педагогічної роботи –  6 років

Сфера наукових інтересів: логістика, логістичний контролінг, управління людськими ресурсами, економіка та управління підприємствами.

Дисципліни, що викладаються:

Управління людськими ресурсами в транспортній галузі.

Митні операції.

 

 

Nadiya M. Perederiy

Position: Senior Lecturer of the Department

Academic degree: Ph.D. in Economics (08.00.04 - Economics and Enterprises Management (by types of economic activity)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

The experience of scientific and pedagogical work is 6 years

Research interests: logistics, logistic controlling, human resources management, economics and enterprise management.

Courses taught:

Human Resources Management in the Transport Industry.

Customs operations.

 

 

 

 

 

 

Волковська Ганна Григорівна
Посада – старший викладач
Сфера наукових інтересів Оцінка якості транспортного обслуговування вантажів в умовах регіонального кластеру

Дисципліни, що викладаються:

Авіатранспортна політика та планування, в т.ч. для проекту англомовної освіти.

Управління ланцюгом постачань для проекту англомовної освіти.

Техніко-економічні дослідження розвитку транспорту, в т.ч. для проекту англомовної освіти.

 

Anna G. Volkovska

Position: Senior Lecturer of the Department

Research interests: Quality assessment of the goods transportation service of a regional cluster case

Courses taught:

Air Transport Policy and Planning (including in English).

Supply Chain Management (in English).

Technical and Economic Research of Transport Development (including in English)