Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Наукова робота кафедри організації авіаційних робіт та послуг

   Наукова робота кафедри  багатовекторна та  спрямована на підвищення та розвиток професійного  рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації всього професорсько-викладацького складу. Також на кафедрі організовано науково-дослідну роботу студентів як складову частину навчального процесу та наукової роботи, що виконується у позааудиторний час. Кафедра бере активну участь у науковій діяльності університету, має та  динамічно розвиває потужні  наукові зв’язки з низкою наукових  та освітніх установ. 

Науковий пошук кафедри розглядається як інструмент удосконалення  освітньо-професійних програм підготовки фахівців з транспортних технологій. З метою підвищення якості навчального процесу наукові досягнення та отримані практичні результати НДР викладачів використовуються при написанні навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних вказівок тощо), під час підготовки та доопрацювання навчальних планів та впровадження у навчальний процес з дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри. Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. 

Виконання держбюджетних  та госпрозрахункових науково-дослідних робіт та проведення науково-прикладних розробок з питань аналізу транспортно-логістичних  схем діяльності    компаній та  формування системи  рішень поставлених  завдань.  

Керівництво  НДР студентів із  залученням талановитої  молоді до наукової роботи за допомогою участі у наукових гуртках, конференціях,  конкурсах, предметних  олімпіадах тощо.  

Наукове співробітництво з провідними науковими та освітніми установами, підприємствами та  організаціями різних організаційно-правових форм,  форм  власності та видів  економічної діяльності.  

Організація  та проведення та участь  щорічних міжнародної  науково-практичної  конференції  та всеукраїнської  наукової інтернет-конференції  з проблем вищої освіти  та науки.  

Наукове стажування  та підвищення  кваліфікації професорсько-викладацького складу  кафедри у навчальних  закладах України  та за кордоном.  

Викладачі кафедри активно публікують досягнення своєї науково-дослідної роботи у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Щорічна спадщина опублікованих наукових праць викладачів становить понад 100 одиниць; практична апробація результатів наукових досліджень включає понад 10 наукових конференцій. Загалом за останні п’ять років (2018-2022 р.р.) кількість опублікованих викладачами кафедри наукових праць становить більше 200 публікацій,  у т.ч. монографій – 3, наукових статей – більше 80  (з них: у фахових виданнях – 52; у МНБД Scopus i Web of Science – 3; у МНБД Index Copernicus – 5), тез доповідей на конференціях – 65.