Меню Студента

Головне меню

Кафедри ФТМЛ

Пам'ятка першокурсника

Організація навчального процесу в університеті відбувається на засадах кредитно-модульної системи, яка передбачає модульне структурування навчального матеріалу та рейтингову систему оцінювання рівня набутих знань, умінь та навиків за 100-бальною шкалою.

Метою впровадження кредитно-модульної системи в університеті є інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців шляхом:

  • стимулювання систематичної та якісної як аудиторної, так і самостійної роботи студентів протягом семестру;
  • виключення безплідних за своє кінцевою суттю “штурмів” під час екзаменаційних сесій, зниження при цьому пікових психологічних та емоційних перевантажень як студентів, так і викладачів;
  • підвищення мотивації студентів до набуття знань та вмінь, а також відповідальності за результати власної навчальної діяльності;
  • забезпечення мобільного зворотного зв’язку викладачів зі студентами протягом семестру;
  • прищеплення студентам почуття навчальної дисциплінованості;
  • підвищення об’єктивності оцінювання рівня набутих студентами знань та вмінь.

Шановний студент! З будь-яких питань під час свого перебування в університеті Ви можете звернутися до куратора академічної групи, який призначається з числа досвідчених викладачів випускової кафедри.

Куратор академічної групи ознайомить Вас з особливостями організації навчального процесу в університеті, порадить, як спланувати підготовку до навчальних занять, поточного, модульного та семестрового контролю, а у разі потреби – дасть рекомендації з питання ліквідації академічної заборгованості, допоможе організувати додаткові заняття з тих дисциплін, за якими у Вас можуть виникнути проблеми, тощо.

Контакти

факультету транспорту, менеджменту і логістики

Декан факультету

Мостенська Тетяна Леонідівна
Телефон: +38(044) 406-68-22
ftml@npp.nau.edu.ua

Секретар факультету

Мороз Марія Іванівна
Телефон: +38(044) 406-68-16