Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Наукова робота кафедри вищої математики

 

 
Наукова робота кафедри здійснюється за такими напрямками:

 • проведення науково-методичних семінарів;
 • виконання держбюджетної (кафедральної) НДР “№21/19.03 Вдосконалення параметрів і характеристик компресорів газотурбінних двигунів методом газодинамічного впливу на аеродинамічні сліди” (2017–2021 р.р.);
 • написання монографій, наукових статей;
 • участь у наукових міжкафедральних семінарах та захистах дисертаційних робіт; підготовка і написання відгуків на дисертаційні роботи та рецензії на наукові статті;
 • участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, наукових семінарах і конгресах, підготовка тез доповідей;
 • підвищення науково-кваліфікаційного рівня викладачів кафедри;
 • підвищення кваліфікації (стажування) викладачів структурних підрозділів Національного авіаційного університету,
 • студентська наука (гурток «Вища математика», участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій із залученням до наукових досліджень студентів, зокрема в рамках Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» на кафедрі вищої математики працює секція «Прикладна математика»). 

Сфери наукових інтересів професорсько-викладацького складу:

 • Математичне моделювання та числові дослідження динамічних процесів елементів авіаційних двигунів;
 • Аеродинаміка компресорів авіаційних газотурбінних двигунів з газодинамічним управлінням течією;
 • Динамічна міцність та напружено-деформований стан п’єзокерамічних перетворювачів енергії;
 • Дискретна математика, теорія графів;
 • Функціональний аналіз;
 • Геометрія та топологія;
 • Алгоритми недефференційованої оптимізації для розвязання деяких класів екстремальних задач;
 • Стандартизація та сертифікація якості елементів конструкцій авіаційної техніки та зварювальних з’єднань;
 • Статистичні методи опрацювання метеорологічної інформації;
 • Комплексний аналіз практики викладання математичних дисциплін, методика викладання;
 • Диференціальні рівняння;
 • Математичне моделювання в екології;
 • Математико-економічне моделювання на транспорті;
 • Механіка деформівного твердого тіла;
 • Дослідження симетрійних властивостей рівнянь математичної фізики;
 • Стиснення супутникових цифрових зображень на основі інтегральних перетворень;
 • Аналіз та вивчення економічних ризиків транспортних систем методами теорії ймовірностей та математичної статистики;
 • Побудова наближених розв’язків крайових задач для рівнянь гіперболічного типу з використанням тригонометричних сплайнів.  

ПЛАН – ГРАФІК
підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників
кафедри вищої математики на 2022/ 2023  навчальний рік
 

Гурток з вищої математики

   Починаючи з 2006 року на кафедрі вищої математики ФТМЛ НАУ щорічно проводяться олімпіади з вищої математики. Ці олімпіади проводяться для тих студентів технічних та економічних спеціальностей, які прагнуть набути нові знання та удосконалити свої навички у розв’язуванні складних нестандартних математичних задач. Переможці та призери олімпіади з вищої математики та теорії ймовірностей і математичної статистики виборюють таким чином право участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики. Як відомо, учасників Всеукраїнської студентської олімпіади поділено на три категорії залежно від числа академічних годин, що відводяться на вивчення вищої математики на тих чи інших спеціальностях. Категорія Т – це студенти ЗВО, в основному, технічного профілю: індустріальні, металургійні, транспортні, приладо- і машинобудівні, тощо – з великою кількістю годин на вивчення курсу вищої математики. Категорія С – це аграрні, торговельно-економічні, а також різного профілю технологічні та будівельні ЗВО. До категорії М віднесено студентів університетів, що навчаються за спеціальностями математичного профілю, де курс математики наближений до відповідних курсів механіко-математичних і фізико-математичних факультетів університетів.

   Щорічно, протягом багатьох років, студенти НАУ беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді за всіма категоріями, неодноразово виборюючи призові місця як у командному, так і в індивідуальному заліках. Для кращої підготовки до олімпіади з математики в НАУ (1-й етап) і участі у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з математики на кафедрі вищої математики було створено студентський гурток з вищої математики. Проводились заняття, на яких розв’язувались задачі підвищеної складності, розв’язувались і аналізувались задачі олімпіад минулих років. Провідними викладачами кафедри проводились лекції з поглибленого курсу вищої математики та теорії ймовірностей і математичної статистики. У зв’язку з карантинними обмеженнями в умовах пандемії проведення олімпіади з вищої математики, як і інших олімпіад, від терміновано. Робота студентського гуртка з вищої математики наразі ведеться дистанційно у Google Classroom, в якому надаються матеріали для поглибленого вивчення окремих розділів курсу вищої математики та теорії ймовірностей і математичної статистики для бажаючих студентів, а також регулярно для членів гуртка проводяться консультації.