Меню кафедри

Кафедри ФТМЛ

Спеціальності та освітньо-професійні програми кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
кафедри
Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Факультету транспорту, менеджменту і логістики НАУ
2021 – 2022 роки 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
073 «Менеджмент»

 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
073 «Менеджмент»

 «Менеджмент авіакомпаній та аеропортів»
073 «Менеджмент»

ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
073 «Менеджмент»

Програма
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
пропонує фундаментальну підготовку майбутніх фахівців в сферах:

 • управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, задля їхньої конкурентоспроможності на глобальному ринку праці у сфері управління організаціями – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (у зовнішньоекономічних підрозділах підприємств, банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, органів державної влади, підприємствах та установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, державних і міжнародних організаціях);
 • проходження виробничих практик в компаніях в сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю, високий рівень володіння державною та іноземною мовою з можливістю навчання англійською мовою.
 • відмінність програми від інших – набуття студентами поглиблених знань з управління підприємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; митного, нетарифного, валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; підготовки та підписання зовнішньоекономічних договорів; розробки та реалізації стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок; оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності; управління ризиками підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами. Програма пропонує фундаментальну підготовку майбутніх фахівців в сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, задля їхньої конкурентоспроможності на глобальному ринку праці у сфері управління організаціями – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, що дозволить їм зробити позитивний внесок у розвиток суспільства на національному та міжнародному рівнях через генерацію нових знань ті інноваційних ідей на основі отриманих знань. 


Профільні дисципліни
Освітньо-професійної програми
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Освітній ступінь: бакалавр 

 • Бізнес-статистика в менеджменті
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформаційні системи та технології
 • Логістичне обслуговування
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності
 • Основи логістики та управління ланцюгами постачання
 • Основи управління
 • Правознавство
 • Прийняття управлінських рішень
 • Стратегічний менеджмент
 • Транспортна політика ЄС
 • Управління бізнес-процесами в міжнародному середовищі
 • Управління економічною діяльністю підприємства

 
Освітній ступінь: магістр 

 • HR-менеджмент
 • Ділова іноземна мова
 • Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю
 • Лідерство та управління конфліктами
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Методологія прикладних досліджень у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародний менеджмент та маркетинг
 • Стратегічне управління ланцюгами постачання 

Результати підготовки фахівця 

За результатами навчання студенти отримують: 

  • знання чинного законодавства, що регламентує ЗЕД в Україні; форм та методів регулювання ЗЕД; особливостей валютного регулювання в ЗЕД; порядку ціноутворення на світовому ринку; методів вивчення попиту на товари та способів рекламування продукції; видів зовнішньоторговельних операцій, структури та змісту зовнішньоторговельних контрактів; форм міжнародних розрахунків; особливостей транспортного обслуговування ЗЕД; методів підвищення конкурентоспроможності товарів на зовнішніх ринках; особливостей організації зовнішньоторговельної діяльності підприємства; етики ділового спілкування та ведення переговорів;
  • вміння розробляти оптимальну стратегію розвитку ЗЕД підприємства; розраховувати та аналізувати основні показники ЗЕД підприємства; оцінювати експортний потенціал підприємства; формувати цінову політику підприємства при виході на зовнішні ринки; проводити моніторинг основних конкурентів, постачальників та споживачів на певному ринку; прогнозувати попит на продукцію підприємства на зовнішніх ринках;
  • навички складання та перекладу різної зовнішньоторговельної документації; формування клієнтської бази; проведення презентацій, переговорів, ділового листування; розрахунку фактурної вартості партії імпортованого товару з урахуванням базисних умов поставок. 

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку інтегральних менеджерів підприємств різних форм власності та галузей економіки, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Передбачає глибоку практичну підготовку, проведення наукових досліджень на мікро – і/або макрорівнях. 

Після закінчення випускники освітньо–професійної програми «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» мають можливість працювати на підприємствах різних галузей на посадах: 

БАКАЛАВР 

 • агент з митного оформлення
 • інспектор з експорту
 • консультант із зовнішньоекономічних питань
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
 • ревізор валютної інспекції Державної фіскальної служби
 • торговельний представник підприємств з іноземним капіталом 

МАГІСТР

 • експерт із зовнішньоекономічних питань
 • керівник структурного підрозділу/головний спеціаліст;
 • керівник чи/та викладач закладів вищої освіти; науковий співробітник;
 • керівник/заступник керівника зовнішньоекономічного, фінансового, економічного, маркетингового, збутового відділів
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності
 • митний брокер
 • проект-менеджер з розвитку зовнішніх ринків
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку  

Студенти мають можливість вибрати групу з англійською мовою навчання.
Навчання на англійській мові проводять викладачі, які мають відповідні сертифікати. 

ОПП "Менеджмент організацій і адміністрування"
(за видами економічної діяльності)

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Менеджмент організацій і адміністрування»
(за видами економічної діяльності)
073 «Менеджмент»

 Програма
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
пропонує фундаментальну підготовку майбутніх фахівців в сферах: 

 • підготовка фахівців, здатних діагностувати та розв’язувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі в сфері менеджменту (організацій та адміністрування середньої і вищої ланки управління в організаціях різних форм власності);
 • проходження виробничих практик на підприємствах різних галузей, високий рівень володіння державною та іноземною мовою;
 • відмінність програми від інших – вивчення інноваційних підходів, методів, технологій, інструментів менеджменту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Фахівці отримують навички з організації та управління бізнес-процесами, їх моделювання та прогнозування з метою прийняття управлінських рішень в умовах змін; обґрунтування стратегій розвитку підприємств тощо.


Мета освітньої програми 

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати комплексні спеціалізовані завдання та складні практичні проблеми, що характеризуються невизначеністю соціально-економічних умов у сфері управління організаціями та їх підрозділами. Програма пропонує фундаментальну підготовку для фахівців у сфері менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) для забезпечення їх стійкої конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках праці у сфері менеджменту організацій. Програма підготовки дозволить майбутнім фахівцям зробити конструктивний внесок у розвиток вітчизняного суспільства шляхом використання нових знань та інноваційних ідей на основі отриманих знань та вмінь.
 

Профільні дисципліни
Освітньо-професійної програми
«Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)» 

Освітній ступінь: бакалавр

 • Антикризовий менеджмент
 • Бізнес-планування
 • Бізнес-статистика в менеджменті
 • Діджиталізація бізнесу
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформаційні системи та технології
 • Логістичне обслуговування
 • Менеджмент
 • Міжнародні економічні відносини
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності
 • Основи логістики та управління ланцюгами
 • Основи управління
 • Правознавство
 • Стратегічний менеджмент
 • Транспортна політика ЄС
 • Управління економічною діяльністю підприємства
 • Управлінський контролінг


Освітній ступінь: магістр 

 • HR-менеджмент
 • Бізнес-аналіз та обробка даних
 • Ділова іноземна мова
 • Ділове адміністрування
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Лідерство та управління конфліктами
 • Методологія прикладних досліджень у сфері менеджменту організацій і адміністрування
 • Публічне адміністрування 

Результати підготовки фахівця 

За результатами навчання студенти отримують: 

 • знання щодо особливостей управління підприємств різних напрямів діяльності, формування оптимального асортименту продукції, прийняття управлінських рішень, управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, знання прав споживачів, знання охорони праці та техніки безпеки, знання соціального захисту працівників, знання організації управлінської праці, знання генерування влади, знання організації діловодства, знання щодо виконання управлінських рішень;
 • вміння розробляти стратегічні напрями розвитку організації, забезпечувати її конкурентоспроможність, планувати та прогнозувати діяльність організації, планувати потреби у ресурсах, поєднувати усі види ресурсів; організувати колективну працю щодо досягнення місії організації; організувати реалізацію управлінських рішень; розробляти раціональні форми організації управління, організації зовнішньоекономічної діяльності; співпрацювати з банками та іншими кредитно-фінансовими установами, управляти персоналом, формувати колектив та керувати ним, розробляти ефективні системи мотивації та оплати праці, розробляти системи мотивації власників;
 • навички розробки та впровадження нововведень, прогнозування динаміки попиту, організації та раціоналізації робочих місць, організації процесів управління, налагодження ділових контактів корпоративної організації із зовнішнім середовищем, здійснення комерційної діяльності, формування та розвитку корпоративної культури, формування іміджу організації, контролю охорони праці та техніки безпеки, контролю якості продукції, контролю усіх видів розрахунків, звітування про діяльність, управління конфліктами, проведення наукових досліджень. 

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку інтегральних менеджерів за спеціалізацією «Менеджмент організації і адміністрування» полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки.
   Після закінчення випускники освітньо–професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» мають можливість працювати на підприємствах різних галузей на посадах: 

БАКАЛАВР 

 • менеджер та економістом із виробництва товарів і послуг,
 • менеджер з питань комерційної діяльності,
 • фахівець в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва,
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою,
 • аналітик з дослідження ринку,
 • консультант з економічних питань,
 • консультант з питань організації та управління підприємством.

МАГІСТР 

 • аналітик з дослідження ринку;
 • головний фахівець;
 • керівник апарату місцевих органів державної влади
 • керівник структурного підрозділу/головний спеціаліст;
 • керівник чи/та викладач закладів вищої освіти; науковий співробітник;
 • консультант з економічних питань, а також з питань інформаційного забезпечення;
 • менеджер з питань організації виробничої та комерційної діяльності, раціоналізації виробництва, якості, реклами, зв’язків з громадськістю та пресою;
 • начальник служби (відділу);
 • проектний менеджер; 

ОПП "Менеджмент авіакомпаній та аеропортів"

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Менеджмент авіакомпаній та аеропортів»
073 «Менеджмент»

Програма
«Менеджмент авіакомпаній та аеропортів»
пропонує фундаментальну підготовку майбутніх фахівців в сферах: 

 • поглиблена спеціальна підготовкою менеджерів нижнього та середнього рівнів управління для авіакомпаній та аеропортів, підприємств і організацій різних форм власності авіаційної галузі.
 • проходження виробничих практик в авіакомпаніях та аеропортах та на інших підприємствах авіаційної галузі, високий рівень володіння державною та іноземною мовою з можливістю навчання англійською мовою.
 • відмінність програми від інших – формування професійних компетенцій відповідно до європейських та міжнародних стандартів менеджменту авіакомпаній та аеропортів, стажування за кордоном в рамках національних та міжнародних програм мобільності. 

Мета освітньої програми 

   Мпетою освітньої програми полягає в підготовці фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами. Програма пропонує комплексний підхід у сфері менеджменту авіакомпаній та аеропортів, що формує у майбутніх фахівців систему знань, умінь та навичок в управлінні, організації, аналітиці, маркетингу та адмініструванні сучасних авіакомпаній та аеропортів різних організаційно-правових форм авіатранспортних підприємств. Програма пропонує фундаментальну підготовку майбутніх фахівців в сфері управління авіаційними підприємствами, задля їхньої конкурентоспроможності на глобальному ринку праці у сфері управління організаціями авіаційної сфери, що дозволить їм зробити позитивний внесок у розвиток суспільства на національному та міжнародному рівнях через генерацію нових знань та інноваційних ідей на основі отриманих знань.

Профільні дисципліни
Освітньо-професійної програми
«Менеджмент авіакомпаній та аеропортів» 

 • Бізнес-статистика в менеджменті
 • Електронна комерція в авіації
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформаційні системи та технології
 • Логістичне обслуговування
 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Основи логістики та управління ланцюгами постачання
 • Основи управління
 • Правове забезпечення управлінської діяльності
 • Прийняття управлінських рішень
 • Транспортна політика ЄС
 • Управління бізнес-процесами авіапідприємств
 • Управління витратами та доходами авіапідприємств
 • Управління діяльністю авіакомпаній та аеропортів
 • Управління проектами та ризиками
 • Управлінський контролінг 

Результати підготовки фахівця

 За результатами навчання студенти отримують: 

 • набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування економічних знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи в авіакомпаніях, аеропортах та на інших підприємствах авіаційної галузі; здатність до аналізу фінансового, матеріально-технічного, кадрового забезпечення процесу діяльності авіакомпаній та аеропортів; визначення функціональних сфер діяльності авіакомпаній, аеропортів та їх взаємодії (надання послуг, логістика, маркетинг, фінанси, людські ресурси); здатність організовувати і контролювати реалізацію господарської та економічної політики авіакомпаній і аеропортів.
 • здійснювати контроль обслуговування пасажирів, обробку багажу в терміналах аеропорту; визначати вартість перевезення додаткового багажу; здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в авіакомпаніях та аеропортах; робити оцінку діяльності авіакомпаній та аеропортів і знаходити відповідні шляхи її удосконалення; здатність до виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку авіакомпаній та аеропортів; організовувати вивчення та прогнозування потреб на товари та послуги в авіакомпаніях та аеропортах;
 • знання управлінської термінології, концептуальних засад менеджменту, вміння використовувати сучасні методи для управління авіакомпаніями та аеропортами; оцінювати за різними параметрами послуги авіакомпаній та аеропортів, а також процеси, що відбуваються на підприємствах авіаційної галузі та робити відповідні висновки для прийняття оптимальних управлінських рішень; ініціювати, розробляти, впроваджувати та оцінювати ефективність реалізації інвестиційно-інноваційних проектів стратегічного розвитку підприємств авіаційної галузі; впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку авіакомпаній та аеропортів; знання особливостей контрактної діяльності авіакомпаній та аеропортів та специфіки середовища національного і зарубіжних ринків; знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності авіакомпаній та аеропортів тощо. 

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку менеджерів авіакомпаній та аеропортів як України, так і зарубіжних країн. Передбачає глибоку практичну підготовку, проведення наукових досліджень на мікро – і/або макрорівнях.

   Після закінчення випускники освітньо–професійної програми «Менеджмент авіакомпаній та аеропортів» мають можливість працювати на підприємствах різних галузей на посадах: 

БАКАЛАВР 

 • аналітик з дослідження авіаційного ринку,
 • менеджер авіаційної мережі
 • менеджер з експлуатації аеропортів та компаній із фрахтування літаків
 • працівник відділу контролю авіакомпанії або аеропорту
 • спеціаліст відділу продажів в авіакомпаніях
 • спеціаліст з ринкової стратегії або розвитку 

Студенти мають можливість вибрати групу з англійською мовою навчання.
Навчання на англійській мові проводять викладачі, які мають відповідні сертифікати.